Екологічний словник

PDF Print E-mail

Віконце у природу

Автор: Збірка «Дванадцять місяців»   
Екологія

Алелопатія

Ти, звичайно, знаєш запах квітів — фіалок, троянд, лілей, гіацинтів, або ж запах помідорів, огірків чи свіжої розрізаної дині. Це приємні аромати. Є й інші, менш приємні: часнику, цибулі, гіркого перцю... Всі запахи — це газопо­дібні хімічні сполуки, що йдуть від рослин у повітря, а крім того, ще й виділяють різні хімічні сполуки в ґрунт (від корін­ня). Ці хімічні сполуки позитивно або негативно впливають на ріст інших рос­лин, приваблюють чи відганяють від себе різних комах, тварин. Така хімічна взає­модія рослин між собою й зветься алело­патією.

Біос

— від грецького «життя». Корінь цього слова — «біо» — є початком, пер­шою частиною складних слів, що так чи інакше пов'язані з поняттям «життя». Ти вже чув або читав такі слова, як біологія, біосфера, біогеографія тощо. Всі вони по­чинаються з «біо».

Біогеографія

Африканські слони жи­вуть в Африці, індійські — в Індії, кенгу­ру — в Австралії, баобаби ростуть в Аф­риці, каліфорнійська секвоя — в Каліфор­нії, сибірський кедр — в Сибіру... Багато видів рослин і тварин живуть майже у всіх куточках Землі, а деякі — тільки в певних географічних місцях. Наука, яка вивчає закономірності поширення, розпо­ділу на Землі тварин і рослин, зветься біогеографією. Вона, зокрема, складаєть­ся з фітогеографії.

Біологія

Навколо тебе — люди, рослини, тварини, мікроорганізми. Всі вони на­роджуються, живуть, ростуть, старіють, хворіють і помирають. Всі вони взаємо­діють між собою, впливають одне на одно­го. Наука, яка вивчає живу природу, за­кономірності життя всіх живих істот, в тому числі й людини, зветься біологією. Це — комплексна наука про життя. Сюди входять: зоологія, ботаніка, мікробіологія тощо.

Ботаніка

Від грецького «ботані», що означає трава, пасовисько. Ботаніка — наука про рослини, складова частина нау­ки біології. Вивчає будову рослин, їхню життєдіяльність і розвиток, умови існу­вання, зв'язок рослин із зовнішнім середо­вищем, класифікацію, походження і ви­користання в народному господарстві.

Галофіти

Навколо нас — найрізнома­нітніші рослини. Але ти міг помітити, що деякі з них ростуть на болотах, інші в воді, ще інші — на дуже сухих ґрунтах. Є рос­лини, що живуть тільки на ґрунтах з висо­ким вмістом різних солей. Такі ґрунти бувають на деяких узбережжях морів і океанів, а також у пустелях, де колись в давнину було море або озеро. Вода по­ступово випарувалася, а в ґрунті залиши­лось багато солі. Рослини, що можуть існу­вати на таких занадто засолених грунтах, звуться галофітами. Це, наприклад, сакса­ули — невибагливі мешканці пустель. Га­лофіти — рослини-індикатори, вони вка­зують, що ґрунт солоний.

Гідробіологія

Ти вже знаєш, що вода є однією із складових частин біосфери, що в воді живе дуже багато різних жи­вих істот — риби, морські та річкові звірі, рослини. Можливо, ти бачив у кіно чи по телевізору коралові рифи. Це ціле казкове царство: сотні видів різних за формою та кольором рослин, дрібні й великі риби, багато молюсків, морські зірки та їжаки, восьминоги, що можуть міняти забарвлен­ня, краби й лангусти та безліч інших тварин. У воді живуть також дрібні од­ноклітинні водорості — фітопланктон і мікроскопічні тваринки — зоопланктон. Наука, яка займається вивченням всіх мор­ських і прісноводних живих істот, зветься гідробіологією. Гідробіологія — складова частина біології.

Гідросфера

— це сукупність усієї води, що є на Землі: моря, океани, ріки, озера, ставки, болота, підземні (або ґрунтові) води, льодовики й водяна пара, що є в атмосфері, хмари. Вчені підрахували, що загальна сукупність всієї води на землі дорівнює близько 560 тисячам кубічних кілометрів. Вся ця вода й складає гідро­сферу. Вода — один із основних складових компонентів життя. Без неї не може існу­вати жодна жива істота. Гідросфера — це частина біосфери.

Епіфіти

— рослини, що живуть на інших рослинах і використовують їх як опору, але не паразитують на них. Це, перш за все, різні види ліан.

Жива природа

Люди, рослини, твари­ни, мікроорганізми, які існують у повітрі, на землі, під землею і у воді, всі живі істоти, що населяють біосферу і складають собою живу природу.

Забруднення навколишнього се­редовища

— внесення, викидання в во­дойми, на поля, в повітря різних отруйних, токсичних речовин, шкідливих газів, побу­тового сміття, нафтопродуктів, відходів промислового та сільськогосподарського виробництва, радіоактивних речовин, вна­слідок чого гинуть рослини і тварини, хворіють і передчасно старіють люди.

Ксерофіли

— це різні рослини і тварини, що живуть у засушливих місцевостях. Це, як правило, представники пустель, де немає річок тощо. Звичайно, ці рослини і тварини теж не обходяться без води, але їм потрібно її дуже мало, вони легко пере­носять засуху. Ти знаєш, що верблюди можуть обходитись без води багато днів і навіть тижнів?

Фіто...

(від грецького «фітос» — рослина, пагін) — перша частина різних складних слів, що вказує на зв'язок такого слова з поняттям «рослина». Наприклад: фіто­географія, фітофаги, фітоценоз тощо.

Фітопланктон

— сукупність малих рослин, як правило, одноклітинних водо­ростей, що ростуть, розмножуються і віль­но плавають з течією у верхніх, теплих, шарах водойм. Таких рослин дуже бага­то, і вони служать кормом для різних морських та прісноводних тварин. Маса фітопланктону в морях і океанах щоро­ку складає мільйони тонн. Без фіто­планктону та зоопланктону в водоймах не було б риби.

Фітофаги

— різні тварини, які живлять­ся рослинною їжею. Це свійські тварини — вівці, коні, корови, кози... Це й різні риби — коропи, карасі, білий амур то­що. Це комахи — хрущі, сарана, колорад­ський жук, листоїди, тля, квітоїди... Це й дикі тварини — лосі, кози, олені, дикі сви­ні, зайці...

Флора

— сукупність усіх видів рослин на нашій планеті. Нині на Землі їх майже півмільйона видів.

Червона книга

Так зветься великий, товстий том, до якого внесено назви різних видів рослин і тварин, які внаслідок діяль­ності людини (або з інших причин) зни­кають чи знаходяться під загрозою заги­белі. Такі види рослин і тварин потрібно особливо ретельно берегти і сприяти їх розмноженню. Існує міжнародна Черво­на книга, а також Червона книга окре­мих країн та регіонів.

 

Знайомтесь: книжка!

Колупаева А.А. Інклюзивна практика: технології навчання

inkluzivna_praktykaУ навчально-методичному посібнику представлено ефективні технології навчання дітей з порушенням психофізичного розвитку;

Детальніше...

Опитування №11

Що читаєш влітку?

Літературу за шкільною програмою - 24.2%
Додаткову літературу - 33.3%
Обидва варіанти - 42.4%

Всього голосів: 33
голосування за це опитування закінчилось на: 31 серп. 2019 - 00:00
Електронний каталог
Віртуальна реальність
Переможець конкурсу